As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Rodovid NL:Overleg/Privacy voor levende personen

Van Rodovid NL

Ga naar: navigatie, zoek

Inhoud

[bewerk] Inleiding

Soms worden wij als beheerders geconfronteerd met bezwaren van levende personen, die hier, zonder hun toestemming, worden gepubliceerd met details over hun leven en relaties. Merkwaardigerwijze zijn vele gegevens naar de Servische locatie van Rodovid gecopieerd, soms zelfs met adresgegevens en telefoonnummer ! Daardoor ontstaat de angst voor identiteitsfraude (aanmaken valse identiteitspapieren voor de mensensmokkel).
Volgens de privacy wetgeving heeft men wel het recht verwijdering van zijn eigen gegevens te vragen en van de minderjarige kinderen, maar men heeft niet het recht deze zelf te verwijderen, als die door een ander zijn ingebracht. Men zal dan het bewijs moeten leveren wie men is.
Genealogie en Privacy
Genealogie en bescherming persoonsgegevens
Het is tijd om hier een privacy standpunt in te nemen, wat is hierover uw mening ?----Regards, salutations, groeten, Fred Bergman 27 mrt 2010 22:22 (EET) Jacob-kok

[bewerk] Jacob-kok

Ik ben van mening dat als de levende persoon toestemming heeft gegeven het geen bezwaar kan zijn om zijn of haar naam te vermelden.--jaco 27 mrt 2010 23:19 (EET)

[bewerk] Leo Bijl

Laten we dan inderdaad hier verder gaan, in de hoop dat meer mensen het zien dan wanneer het op onze gewone pagina's staat. Het College Bescherming Persoonsgegevens -ik verwijs even naar Arnoud Engelfriet http://blog.iusmentis.com/2010/03/09/privacy-versus-openbare-bronnen/ - is er eenduidig over: zonder expliciete toestemming mag het niet. Het document zelf is verderop te lezen (doorklikken). Arnouds website bevat tientallen relevante artikelen voor iedereen die op het internet wil publiceren. Het zou zelfs heel geen kwaad kunnen om hem om advies te vragen.

Fred merkt op dat bijv. We Relate sowieso geen levenden opneemt. Dat klopt; het criterium dat ze daar hebben gesteld ligt op geboorte niet recenter dan 110 jaar, wanneer de dood van dezelfde niet bekend is. Overigens is WR zelf niet strict consistent op dat punt: mensen die algemene bekendheid genieten (dikwijls hebben die een pagina in de WP) worden wel opgenomen: zoek president Obama maar op. President Obama zal zich ongetwijfeld wel tegen 'identity theft' weten te beschermen (ook na zijn ambtstermijn). Ik denk niet dat we ons zorgen over hem hoeven te maken. We hoeven geen mensen in bescherming te nemen van wie het wel en wee ons bekend wordt gemaakt door CNN of het NOS journaal of de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat zou dus een criterium kunnen zijn: heeft een levend iemand een pagina in de WP, dan mag het en anders niet. Tenzij de expliciete toestemming die het CBP stelt, gegeven is. Overigens hoeft die toestemming niet eeuwig te zijn. Het is op W.R. wel eens gebeurd dat er toch een gezin ergens vermeld bleek. Moeder maakte er scherp bezwaar tegen en de gegevens werden onverwijld verwijderd. Waar het verder over ging is me niet meer bijgebleven, maar het protest als zodanig was -terecht- genoeg. Het standpunt daar is dus: levend, neen, tenzij beroemd, bekend etc, waar trouwens niet iedereen het mee eens is.

De wikipedia zelf stelt zich zelfs op een nog robuuster verwoord standpunt dan onze eigen wetgever: Posting another person's personal information is harassment, unless that person voluntarily had posted his or her own information, or links to such information, on Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Wikihounding#Posting_of_personal_information

Kun je jezelf invullen? Zeker kan dat. Je bent de baas over jezelf en over alles wat je over jezelf bekend wilt maken. Maar bedenk dan wel: het is niet je eigen website, waar alleen jijzelf iets kunt redigeren. Het is een wiki: dus iedereen kan het. Met andere woorden: als je een pagina aan jezelf hebt gewijd en een ander plaatst er met grote letters tussenin: HIJ IS GEK, dan kan dat ook. Erg flauw, maar het kan gebeuren. Komt iemand met enig moreel begrip dat tegen, dan zal die dat voor je weghalen, maar: een wiki is een groot archief, dus het staat er in feite gewoon nog steeds. Terug naar de voorgaande bewerking en zie daar! Vind je het leuk om je eigen gezin of andere, directe familie te vermelden: het kan. Nogmaals: alleen als die mensen het zelf ook goed vinden. En bedenk, dat ook minderjarige kinderen een persoonlijke levenssfeer hebben die bescherming geniet. Misschien vinden ze het vandaag allemaal leuk, maar over 10 jaar niet meer. Helaas, dan is opa gestorven en hij wist hoe het moest en nu staat het er.

Hoe zit het bij genealogie-online? Daar komt een gedcom binnen en Bobs software filtert alle mensen eruit bij wie het veld van overlijden blanco is. Je loopt dan soms tegen heel vreemde dingen aan: iemand leeft en sterft in de 19e ! eeuw, maar van de ouders weten we geen datum, dus die worden wegens privacy afgeschermd. Zo'n publicatie kan dan vollopen met mensen die kennelijk allemaal al 200 jaar oud zijn. Dat is nergens goed voor, maar hier vult iedereen zelf handmatig in, dus dit kan zich hier niet voordoen. Bij Rootsweb, Geneanet en Gedbas rekent het programma uit of een "niet-dood" geboekte persoon erdoor komt. De termijnen liggen daar weer iets anders dan de 100 of 110 jaar.

Waar je op verdacht moet zijn is, dat gegevens die op zich wel toegankelijk zijn, lang niet altijd gebruikt mogen worden voor herpublicatie. Zie de site van Arnoud. Staat er een adres in een advertentie, dan wil dat dus niet zeggen dat de genealoog dat zomaar ergens anders mag vermelden. Dat botst met de wet, al klinkt dat nog zo onlogisch op het eerste gezicht, de ratio van de wetgever is er wel: je kunt iemands gegevens nl. niet vrij en zonder meer aanwenden voor een doel anders dan datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Tenzij de wet.

Ik kies er zelf eenduidig voor dat ik van levende mensen sowieso niets vermeld en zelfs als iemand me benadert met de vraag of ik die gegevens heb, dan geef ik dat niet zonder meer. Hoogstens kan er iets per ongeluk tussendoor glippen. Je kunt wel eens iets over het hoofd zien. Af en toe heeft iemand me inderdaad de expliciete toestemming van vermelding gegeven; ook in dat geval maak ik daar op het internet ten principale geen gebruik van. Ik stuur mededeling dat ik het vertrouwen op prijs stel en er verder tegen adviseer. Sterker nog: ik ben er mordicus tegen. Mensen weten niet goed genoeg wat ze doen en je moet ze tegen zichzelf beschermen: een kwestie van moraliteit. Ik heb zelf erg weinig belangstelling voor de vraag wie van de thans levende Nederlanders wel of geen familie van me is in de 100ste graad of iets dergelijks. Dat zoekt de generatie die na me komt maar uit.

Waar we nu recent tegenaan gelopen zijn, is dat een jongeman die zichzelf aantrof en zijn directe familie, daar niet bepaald mee ingenomen was -mild weergegeven- en dat hij verlangt dat die gegevens verdwijnen. Dat is terecht. Op het moment zijn ze min of meer anoniem gemaakt, maar zoals eerder: een wiki is een archief waar je kunt terugbladeren. Die pagina's behoren naar mijn mening dus gedelete te worden en wel onverwijld, aangezien de inbrenger op 2 verzoeken om uitleg niet heeft gereageerd. Dan staan ze nog steeds op de server zelf, maar gebruikers kunnen er niet meer bij. Dat de klager zou moeten aantonen wie hij is, gaat me te ver. Dat is bij WR ook niet zo (wat men er ook van vindt: We Relate is een goede, kwalitatieve site). We moeten op dit punt uitgaan van goede trouw. Ik verwacht niet dat hij voor de deur staat: met: hier heb je mijn paspoort...en krijg ik nou koffie..(uiteraard krijg je koffie). Het simpele feit alleen dat hij bezwaar maakt tegen vermelding van zichzelf en zijn familie, voor wie hij het woord neemt, is voldoende. Dat moet gehonoreerd worden en dat zal het ook.


Of de site een substantieel verlies zou lijden in het aantal pagina's zonder de levenden, weet ik niet. Het percentage is me niet duidelijk. Vermoedelijk of hopelijk in elk geval, valt dat erg mee. Het is wel duidelijk geworden dat in de bijdragen waarin ook de gewraakte pagina's zitten, heel wat levenden voorkomen. Beduidend meer dan me lief is, op het eerste gezicht, en het is maar zeer de vraag of dat ook allemaal op de vereiste expliciete toestemming berust. Van adressen en telefoonnummers kan ik me dat niet voorstellen. Maar ook al zou het pagina-verlies vrij groot zijn, wat dan nog? Het gaat dan over mensen die zich aan het einde van lijnen bevinden en als ze er nu niet staan, dan knoopt iemand ze er over 50 of 100 jaar wel weer een keer aan vast. En bovendien: wat is de waarde van namen, datums en plaatsen als er verder over die mensen toch niets bijzonders wordt medegedeeld? We zouden dan verder kunnen filosoferen over de betekenis van genealogie voor de geschiedschrijving, maar dat is hier en nu geen onderwerp.

Kortom: het is een moeras van onduidelijkheden. Mijn eenduidige mening: geen levende mensen tenzij onder de stricte voorwaarden van de wet. En wat Sjoerds familie betreft: die pagina's horen hier niet en ze moeten hier definitief weg. Iets anders dan dat kunnen we ons niet veroorloven. En ook wanneer in de toekomst iemand ons benadert met iets dergelijks, dan zullen we daar onmiddelijk gehoor aan moeten geven. Leo.

--Leo Bijl 28 mrt 2010 08:12 (EEST)

[bewerk] Fred Bergman

We kunnen niet om de huidige exhibitie cultuur heen. Kijk je op Facebook en Hyves, dan zie je dat jong en oud zich daar geheel presenteren. Ik heb de Stamboom Vlietman gemaakt en daarop ongelooflijk veel reacties gekregen van jongeren en ouderen die het prachtig vinden daar in openlijk gepubliceerd te worden, maar ook reacties van een enkeling die dat verbiedt ondanks dat dat gezin wel uitgebreid op Facebook staat. Mijn standpunt is: levenden mogen, maar alleen met expliciete toestemming en het bewijs daarvan moet als document worden opgenomen, of integraal of met een werkende link bij die persoons- en gezinspagina. Zo niet, dan verdwijnt de publicatie. Helaas zitten we hier met genealogisch slechte software, die niet de selectiemogelijkheden en berekeningsmogelijkheden en niet de beschermingsmogelijkheden heeft die echte genealogische sites wel hebben. Op dat gebied zijn o.a. WeRelate en Familiepedia ons ver voor !--Regards, salutations, groeten, Fred Bergman 28 mrt 2010 10:42 (EEST)

ik heb het volgende toegevoegd aan de hoofdpagina:

[bewerk] Levende personen en privacy

Volgens de Nederlandse privacy-wetgeving is het uitsluitend toegestaan levende personen toe te voegen en/of te wijzigen met hun uitdrukkelijke toestemming. Indien u uzelf of uw minderjarige kinderen hier aantreft en u heeft daar bezwaar tegen, dan kunt u ons verzoeken alle desbetreffende informatie te anonimiseren of te verwijderen !--Regards, salutations, groeten, Fred Bergman 28 mrt 2010 11:50 (EEST) De volgende sjablonen kunnen in dit kader worden gebruikt, de vraag is nu, moeten we preventief gaan verwijderen of volgens het piepsysteem achteraf ?Verzoek om privacy !
Namens familieleden van deze persoon en/of deze persoon zelf
wordt verzocht dit record niet te bewerken zonder uitdrukkelijke toestemming.


Afbeelding:50px-Attentionsign.gif
Verondersteld wordt dat deze persoon in leven is.
In dit record is niet bekend gemaakt van wie en wanneer uitdrukkelijk toestemming is verkregen voor deze publicatie.
Volgens Internationale Privacy wetgeving moeten de beheerders de privé gegevens op een desbetreffend verzoek verwijderen.
Indien u deze persoon zelf bent, dan bent u er vrij in uw eigen informatie hier te plaatsen.
Wij verzoeken u dan wel in uw persoon aan te geven DIT BEN IK
In principe wordt hier nooit informatie opgenomen van een levend persoon zonder diens uitdrukkelijke toestemming.


--Regards, salutations, groeten, Fred Bergman 29 mrt 2010 00:16 (EEST)

[bewerk] Levende personen en privacy 2

Hoi heren, ik zou geen levende personen gaan verwijderen. In mijn omgeving ben ik nog nooit iemand tegen gekomen die niet op het internet vermeld wilde worden. De mogelijkheid moet er wel zijn. Zo is de tekst, “Levende personen en privacy”prima. Misschien moet die tekst ook onder “GEBRUIK GEEN MATERIAAL DAT BESCHERMD WORDT DOOR AUTEURSRECHT, TENZIJ U DAARVOOR TOESTEMMING HEBT!” Met vriendelijke groet, Lidewij 30 mrt 2010 12:28 (EEST)

helaas hebben we onlangs een boos persoon gehad die hier zijn directe familie zelf verwijderde. Terugzoekende in de historie van deze site heb ik in het Nederlands deel diverse malen verzoeken en daden aangetroffen om eigen gegevens en/of gegevens van directe familie te verwijderen. Zelf heb ik van een gescheiden echtgenote van één der familieleden een dreigmail ontvangen ten behoeve van het niet vermelden van haar en haar kinderen. Er bestaat dus wel degelijk een groep mensen die niet gepubliceerd wensen te worden, om welke reden dan ook. Het gaat mij er nu om, wat is onze politiek: preventief of piepsysteem: na bezwaren weghalen ?

Ik houd niet van het huidige systeem dat iedere anonieme bezoeker kan bewerken en daardoor kan verwijderen, het liefst zou ik bewerkingen willen beperken tot ingelogde (of is het ingelogte?) gebruikers--Regards, salutations, groeten, Fred Bergman 30 mrt 2010 12:43 (EEST)


Laten we even wachten met "preventief ruimen", al moest ik wel erg lachen om de term. Hoe zouden we dat technisch gesproken immers moeten realiseren? We hebben hier geen manier om actief de gevallen te vinden, dus het is dan wat we toevallig tegenkomen. Anders zouden we per gebruiker al die bijdragelijsten moeten gaan lezen. Dat lijkt me ondoenlijk.

Zodra iemand klaagt, kunnen we direct optreden en verwijderen.

Ik begrijp dus, Fred, dat je in de site-archieven hebt ontdekt, dat het eerder al wel degelijk een heet hangijzer is geweest. Ik zou ervoor zijn (je hebt dat hoger ergens opgemerkt) dat iedereen ook duidelijk aangeeft dat de vereiste toestemming gegeven is. Met een standaardtekstje ofwel bij de pagina's, ofwel op de userpage. Je hebt zelf ook zoiets, meen ik.
Ik denk aan iets dergelijks: "waar het de levende personen in mijn bijdragen betreft, verklaar ik, dat ik de door de wet vereiste toestemming van deze mensen heb gekregen". Zoiets. Het is maar een gedachte.

Leo--Leo Bijl 30 mrt 2010 15:32 (EEST)

We moeten ons niet van wijs laten brengen door een enkeling die wel bezwaren heeft, dat zal je altijd houden. En families die gebrouilleerd zijn geven altijd problemen, het gaat dan meestal om iets anders en het zoeken van macht en grenzen.
Het weghalen van gegevens kan ook gewoon pesten zijn, hoeveel energie dat ook zou kunnen kosten. Voor het weghalen van gegevens moet men met bewijzen komen wie men is.
Er is bv. ook afgunst. Een gebruiker logt bij wikipedia in als Pieterje Puk en vraagt of het lemma Pieterje Puk van wikipedia verwijderd kan worden. Ze wil niet in wikipedia. Het lemma is niet door Pietertje Puk gemaakt. Pietertje Puk is een model die wat schoonheidsprijzen heeft gewonnen. Er zijn meerdere mogelijkheden. Pietje Puk is (aangetoond) Pietje Puk, maar als het openbare feiten zijn kan het lemma niet zomaar weg. Wel wordt geboorte plaats en datum verwijderd. Heeft het lemma niet veel waarde dan kan het ook wel weg. Maar wat vaker voor komt een ander model, die net niet voldoende encyclopedie waardig is (en van Wikipedia verwijderd is) vindt dat Pietje Puk er dan ook maar af moet. Vrouwen zijn slim en ze noemt zich Pietje Puk en begint haar actie. Wat Leo zegt, ieder een kan zich Pietje Puk noemen.
Preventief ruimen lijkt mij niet de weg. Ik moest wel lachen. Ik ben een boerendochter en er is in de veehouderij behoorlijk wat ‘geruimd’. Reageren op het moment van een vraag is vroeg genoeg lijkt mij. Mvg,--Lidewij 30 mrt 2010 17:36 (EEST)

[bewerk] Concensus ?

Als ik het mag samenvatten:
Niemand is bevoegd welke gegevens die door anderen zijn geplaatst zonder meer te verwijderen, tenzij zij aantoonbaar onjuist zijn;
Direct betrokkenen mogen vragen hun gegevens te verwijderen, maar moeten dan wel aantonen dat zij de betrokkene ook echt zijn;
Preventief doen wij niets;
Activiteit wordt ontplooid na klacht of verzoek: PIEPSYSTEEM AANVAARD.
--Regards, salutations, Grüssen, groeten, Fred Bergman 30 mrt 2010 17:51 (EEST)

  • Piepsysteem. Prima. Lidewij 30 mrt 2010 23:20 (EEST)
Persoonlijke instellingen
Джерельна довідка за населеним пунктом