As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Trijn Fedderix Dr Mensema (Meinsma) * ~ 1440 † > 1479

Van Rodovid NL

Persoon:421689
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Meinsma
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Trijn Fedderix Dr Mensema
andere gebruikte achternamen Meinsma

Gebeurtenissen

~ 1440 geboorte: Hijdaert, Wonseradeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: Benedictus Idserts Tibbenge [Tibbenge] * 1450 † > 1479

> 1479 overlijden:

~ 1515 geboorte van kind: Wonseradeel, Friesland, Nederland, Sybe [Meinsma] * ~ 1515

Notities

Sint Anneleen.

We schrijven 26 juli 1479. Het is Sint Annadag. In Hidaard stichten Trijn Fredderix dr Mensema (Meinsma) en haar man Benedicts Idserts Tibbenge in het bijzijn van pastoor Claes Haersma het Sint Annaleen.Tot hun bezittingen behoren enkele landerijen in de buurt van Makkum en een geldbedrag. Ruim 517 jaar later (1996). In Makkum buigt de voormalige bankdirecteur Wieger Postma zich over allerlei documenten die inmiddels bij het Sint Annaleen horen. In de kas zit nu een bedrag van GLD 200.000 (rente 12.000 GLD per jaar). De stichting vergaart verder pacht inkomsten van de 7 hectare grond die bij het leen behoort. Sommige percelen zouden nog in bezit zijn geweest van het leen. Één van die historische waardevolle stukken grond ligt iets ten noorden van Makkum. Het Sint Annaleen is bedoelt voor nazaten van Trijn Fedderix Mensema(Meinsma) en Benedicts Idserts Tibbenge die HBO of universitair onderwijs volgen. Daarmee is direct een teer punt aangesneden: wie behoren er tot de nakomelingen van het Hidaarder paar? De stichting bezit een in de jaren '50 gemaakt boekje, waarin een groot aantal namen van families van nakomelingen staat opgesomd. De ongetwijfeld incomplete lijst biedt het bestuur een redelijke houvast (zie o.a deze stamboom). Eens per jaar kijken burgemeesters en wethouders van Wûnseradeel de boeken na. Bron: Leeuwarder Courant, 4 oktober 1996 De meeste gegevens in deze stamboom komen uit het boekje Ien en oar oer IT SINT ANNA LIEN to Hidaerd. Bewerkt door genealoog R.S Roarda te leeuwarden. Image:R_S_Roarda-genealoog.jpg Afschrift van een akte houdende statuten, Sint Annaleen te Makkum. Verleden voor Mr M. Wallis de Vries, notaris te Makkum.

De (stiftingsbrief) van het Sint Annaleen, op perkament zit in de bijlagen van de Civ Sentinsjes van het Hof van Fryslan 27 okt 1756 nr 4

Trijn Fredderix dr Mensema (Meinsma) tot Hijdaert bij wille ende consent van mijn man Benedictus Idserts Tibbenga bespreeke / ick soodanig landen daer nu leggen tot Meckum (Makkum) bij de Zeedijck tot profijt van mijn erfgenaemen en dat op Sinte Anna dach, op kenneisse van onse pastoor daer nu woondt tot Hijdaert, omtrent ses en dartich ponde/maten groot. Daar op mogen myn vrienden en myn mans vrienden mogen daerop hebben een Clerck op de / opcomsten te leren ende goede Stichtinge te holden ofte dat het mochte vallen dat sij niet met de vrienden / konden verdragen, soo sal de abt van oldeclooster ende pastoor van Hijdaerdt de bequaemste daeruijt te nemen ende / daerop te leeren . Ende daer sullen de vrienden met tofreden wesen, oftet mochte komen dar daer gheen Clercken waren / soe mogen de armste frienden het sij man offt wijffs de opcomsten genieten so lange als daer een bequaem Clerck weer / opcomsten leeren endat sal duijren tot vijftichendetwintich Jaeren toe. Ende dat begere ick Trijn Mensema dat se dat / met malcanderen sullen onderholden ende niet in vremder graed niet te laten comen. Offte het sal vervallen an oldeclooster / offte convent ende dat daer frienden wonen mogen ende opcomsten an de Clerck te betalen Ende dat is myn uijterste / wille ende ick heer Claes pastoor darom gebeden om voor my te bevesttigen ende seluen geschreven ende ick Benedictus Tibbenga tot meerdr vastichheyt met mijn egene handt ondergeschreven ende dat op Sint Anna dach 26 July Anno 1479.


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

 
== 1 ==
Benedictus Idserts Tibbenge
geboorte: 1450, Hijdaert, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Huwelijk: Trijn Fedderix Dr Mensema (Meinsma)
overlijden: > 1479, Hijdaert, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Trijn Fedderix Dr Mensema (Meinsma)
geboorte: ~ 1440, Hijdaert, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Huwelijk: Benedictus Idserts Tibbenge
overlijden: > 1479
== 1 ==
Kinderen
Sybe
geboorte: ~ 1515, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Huwelijk: Onbekend Onbekend
Kinderen
kleinkinderen
Hessel Sybes
geboorte: ~ 1540, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Huwelijk: Onbekend Onbekend
overlijden: > 1570, Wonseradeel, Friesland, Nederland
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen