As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Heijltjgen Willems Jonckindt * ~ 1510 † 1575?

Van Rodovid NL

Persoon:343160
Ga naar: navigatie, zoek
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen Jonckindt
geslacht man
Volledige naam bij geboorte Heijltjgen Willems Jonckindt
Ouders

Willem Adriaen Willems ? (Jonckindt) [?] * ~ 1470 † < 1553

Machteld [?] * ~ 1480

Gebeurtenissen

~ 1510 geboorte: Ridderkerk

1525 Huwelijk: Ridderkerk, Jacob Ghijsbrechts Besemer [Besemer] * ~ 1490 † 1542

~ 1535 geboorte van kind: Adriaen Pieters Ambacht, Leendert Jacobs Besemer [Besemer] * ~ 1535 † 24 juni 1611

1575? overlijden: Ridderkerk

Notities

 • Kohier 10e penning 1542. Heyltgen Jacob Ghijssen wede bruyct 32 m. 2 hont om139 Rhijnsgld (huurwaarde).
 • 14.05.1550: Gherit Gheritsz. heeft verkocht aan Dirck van Stolck Willemsz."anderhalve mergen lants en LXX roeden mit allen zijnen toebehoren gelegen in Oudt Ridderwaert streckende van den voorsz. Dirck van Stolck Willemsz. lant of totten thientwech toe tusschen den land toebehorende de nonnen binnen Dordrecht gelegen an die oestzijde, ende Heijltge Jacob Ghijsen weduween mit hair medeconsorten gelegen an die westzijde"; Waarborg voor de overdracht is LenertGheritsz. (Huis ten Donck 830).
 • 5-06-1550: Cornelis Cleijsz. "uut Charloes" heeft verkocht aan Heyligen Willemsdr., weduwe van Jacop Bezemer Ghijsbrechtsz. "5,5 (sestalf") hont lands in Nieuw-Reijerwaard, gelegen in een weer van 11 morgen 4 hont gemeen met Jan Heynricxz. en de kerk van Ridderkerk, strekkende van de Crommenwech af tot Willairtsdijcken toe, tussen den land toebehorende Heynrick Aertsz. mit sijn adherenten gelegen an die oostzijde en Frans Thonisz. en Heylige Willemdochter gelegen an die westzijde". (Register Ridd; GAR Htd 830).
 • 10-01?..1551(=1552): Heyltgen Gijssen weduwe verzekert een rente op 4 mr land in Nieuw-Reijerwaard "in Cornelislandeken" in een weer lands van 18 mergen 5 hont25 roeden, strekkende van de Crommewech tot Willaertsdijcxken, belend O: het land toebehorende de kerk van Ridderkerk met haar adherenten, belend W: "Cleijs Dircxz. mit sijnen adherenten". (Register Ridd; GAR, HtD 830).
 • Kohier 10e penning 1553 Ridderkerk inv.nr. 760: Item Jacob Ghijssen weduwe huysdair die helft met dat lant off an gebrocht is XXV st.Kohier 10e penning Barendrecht 1553, inv.nr. 561. Heylken Jacob Ghijssen IImergen toebehoert haer selven getaxeert de mergen om IIIIf Rhijnsgld.
 • Kohier 10e penning 1557: zij bruyct 42 mergen 290 roeden (waarvan 30morgen 27,5 roe eigendom)
 • 16-10-1557: Vop Cleysz. belend ten zuiden aan land in de 6e houf van het Oudeland van Oost-IJsselmonde verkocht door weduwe en erfgenamen van Herman Willemsz. aan Heijltje, Jacob Gijsbrechts weduwe. (Register O-IJsselm; GAR, GAIJsselm.56).
 • 08-09-1560: Tonis Cornelisz. heeft verkocht aan Heyltgen Jacob Gijsen weduwe; 3mergen 2 hont 25 roeden land in het Oudeland van Ridderkerk, gemeen met het land van Heyltgen voornoemd, "streckende van den drogendijck tot den Thiendtwech toe", belend ten O: "den lande van Dierck Wilemsz. erven", ten W: "WillemGoesensz. lant"; tot waarborgen (voor Tonis Cornelis) stellen zich: GoessenCornelisz. en Tonis Cornelisz.Driel (Register Ridd; GAR, Htd 830).
 • 07-07-1569: Quirijn Jansz. heeft verkocht an Heijl Willemsdochter, weduwe van Jacob Gijsbrechtsz. Beezemer: 2 hont lands binnen het Oostambacht van IJsselmonde, in een perceel van 8 hont; belend ten Z: Vop van Driel Claesz., ten W: en N: Pieter Willem Goesensz., ten O: t oude dijcken (Register O-IJsselm.;GAR, GA Ijsselm.183).
 • Kohier 10e penning 1561: zij bruyct 28 mergen 262 roeden (waarvan 25morgen 262 roe eigendom en 3 morgen gepacht).
 • 1562: vermeld in Oost-IJsselmonde: - in de2e houf "bruijct Claes Cornelisz. van Willem Jansz. Nuijsenburch tot Dordrecht vijff mergen", "Claes Cornelisz.bruijckt van Jacob Ghijsbrechtsz. we. tot Rijdderkerck een morgen IJ hont" met huis en telinge, en "Claes Cornelisz. heeft eijgen VIJ mergen IIIJ hont" (10epenn.O-IJsselm; RAZH, SvH 1493).
 • 21-04-1580: vermeld in een akte betreffende familie Besemer: - 3 mergen landaan de vliet in Rijsoord, belend ten W: Coernelys Thoenysz. in Rijssoert. - 4 mergen land in Nieuw-Reijerwaard, belend ten W: Gryetgen Coernelys Claessoon van Drijel. (RAZH, ORA Ridd.87).


Verdeling van de erfenis van Heijltje: Compareerde Lenaert Jacobsz. Besemervoor hem self ende mede recht bestorve bloetvoocht van de aftergelatene weesenvan Za: Pieter Besemer Jacobsz. bij naemen Wyllem (Jacob?) Altge en Marijchie Pietersdrz., Goessen Arijensz. als man ende voocht van Aeplyae Jacob Besemersdr.; Clement Dircxs als man ende voocht van Pyetertje Pietersdr. mijt Lenert Cornelisz. zijnre swaeger. ende Coernelys Willemssoen als man ende voocht van Maerijgie Heyndrickendr. altesamen erffgenaemen van Za: HeyltgeWillems die ten echte man heeft gehadt Jacob Besemer Gysbrechtsz. Verdelennalatenschap op 21 april 1580.- Eerst Lenert Jacobsz. aenbedeelt 6 mergen 4,5 hont eygen land in OudReyerwaerd belend an die Westzijde die aerven van za: Willem Goessens. Noch 1 mergen mijn 20 roe in Nieuw Reyerwaert an die oestzijde Wouter Aertsnaestgelant dy vyckeri van Sinte Anthoenysaltaer en westwaert die ghemeenaerven van Aryen Wouters Vynck. Bastyaen Bastiaens mijt die weesk. van Pieter Besemer zalr. Noch 1,5 mergen in Heyndrick Ido Ambt ghemeen mijt die erven van za: Aerdt Besemer Ghijsbrecht. Noch een rentebrieff van 6 Rhijng. s jaersspreckende op Aert Heijmensz. Noch een rentebrieff van 3 Rh.gld s'jaersspreckende op Andries Everts tot Alblasserdam.2-Item Goessen Arijens 5 mergen 1 hont lant mijt noch 1,5 mergen lants daer deHeylichen Geest van Ridderkerk jaarlijcs op heeft een rente van 1 Rhijnsgld welcke mergen gelegen zijn in de Nieuw Reijerwaert in Cornelislandyckage bij de Karsseboom. waernaest ghelandt is den Heyligen Geest van de Grote Kerck binnen Dordt westwaerts naest gelant het kijndt van Diemen tot Dordt mijt welcken maergen talen Goesen Adryaens voornoempt ghegrontcavelt leijt van de Crommewechoff in totte dwaerssloet toe daer Bastyaen Bastyaens mijt die Kercken 1,5 mergenlants bij consentte gegrondtcaevelt leyt bij die gerechte voors an die westsijde en Wijt Lauwens land oestwaert ghegrondcaevelt. Noch een rentebrieff van 9 Rhijnsgld 's-jaers spreckende op Arijen Egberts voors noch een half huysinge mijt die kosten daerop spreckende daer Heyltge zalr. in't laetst van haeren levende lijve in pacht te woenen, staand op het dorp van Rijderkercke op welck gheheel hussaerf ene kerckenmemory staet van 15 stuyvers 's-jaers. 3. Item Clement Dircks als man ende voocht van Pyetertgen Pyetersdr. en LenertCornelisz. zijn zwaeger zijn tesamen bedeelt en ghebleve. 3 mergen lants in Rijpert (Rijsoert?) aen de vlyet welcke toecomen Clement Dircx. Noch de 2 mergen 40 roe in Nyeuw Rijerwaert after Bastyaen Bastyaensz. voern, Oostwaertde voerschr. Bastyaen ghemeen mit Pyeter Besemers kyndt ghelandt ende westwaert ghelandt Fop van Driel Claesz. mijt sijn comp.lant welck land toekomt Lenert Cornelisz. voorschr. Noch een rentebrieff van 9 Rhijnsgld 's-jaers spreckendeop Andryes Everts tot Alblas die toekomt Clement Dircx. Noch een halff huyssen daer Goese Aryens voorn de andere helft bedeeld is mijt allen lasten dat toecomt Lenert Cornelisz. 4- Item Cornelis Willems als man ende voocht van Marygie Heyndricxen 4 mergen lant in Nyeuw Ryerwaert voor Bastyaen Bastyaenss ostwaerts naest ghelandt Gryetgen Cornelys Claesse van Dryel wed. westwaert naest gheland die ghemeenaerven van Gijsbrecht van Haerlem tot Dordt. Noch an 8 hont lants in Oestambacht van Isselmonde. Noch 1 mergen mijn 20 roe in Nieuw Rijderwaert after Bastyaen Bastyaens ostwaerts en voors. Bastyaen Bastyaens lant mijt Pieter Besemers kindt westwaert naest gelandt den schout Fop van Driel Claesz.mijt sijn consoerten landt. Noch een rentebrieff van 3 Rhijnsgld. 's-jaershoudende op Cornelis de Lange in't Elshout. 5-.Item die weeskinderen van Pyeter Besemer voornt 3,5 mergen mijn 20 roe land in Out Reyerwaert aen de Kerckwech. Noch 1 mergen mijn 20 roe lant in NieuwReuerwaert after Bastyaen Bastyaens ostwaert naest ghelandt den voorn. Bastyaen mijt die weeskindt westwaert naest ghelandt Fop van Driel Claesz.. Noch 8 hont lants in Isselmonde. Noch een rentebrieff van 6 Rhijnsgld 's-jaers spreckende op Fop van Driel Claesz. Noch een rentebrief van 3 Rhijnsgld 's-jaers spreckende op Cornelis Vrijes in 't Elshout. Noch een rentebrief van 3Rhijnsgld 's-jaers spreckende op die aerven van Poulus Aryens (pye memorye) ofte Beijatrijs sijn huysvrouw.


van de grootouders tot en met de kleinkinderen

grootouders
grootouders
Ouders
Willem Adriaen Willems ? (Jonckindt)
geboorte: ~ 1470, Ouderkerk aan den IJssel
overlijden: < 1553
Machteld
geboorte: ~ 1480
Ouders
 
== 3 ==
Jacob Ghijsbrechts Besemer
geboorte: ~ 1490, Adriaen Pieters Ambacht
Huwelijk: Heijltjgen Willems Jonckindt , Ridderkerk
overlijden: 1542, Rijsoord
Heijltjgen Willems Jonckindt
geboorte: ~ 1510, Ridderkerk
Huwelijk: Jacob Ghijsbrechts Besemer , Ridderkerk
overlijden: 1575?, Ridderkerk
== 3 ==
Kinderen
Aeltgen Leenderts
geboorte: ~ 1540, Adriaen Pieters Ambacht
Huwelijk: Leendert Jacobs Besemer
overlijden: < 21 mei 1619, Adriaen Pieters Ambacht
Leendert Jacobs Besemer
geboorte: ~ 1535, Adriaen Pieters Ambacht
Huwelijk: Aeltgen Leenderts
overlijden: 24 juni 1611, Sandelingen Ambacht
Kinderen
kleinkinderen
Arien Elderts
geboorte: ~ 1570, Rijsoord
Huwelijk: Heyltjen Lenaerts Besemer , Rijsoord
Heyltjen Lenaerts Besemer
geboorte: ~ 1570, Sandelingen Ambacht
Huwelijk: Arien Elderts , Rijsoord
Jacob Leenderts Besemer
geboorte: 1560?, Sandelingen
overlijden: 30 december 1622, Sandelingen
kleinkinderen

Persoonlijke instellingen